ukraud.com: У листі від 15.11.2016р. № 24548/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо оподаткування фінансових інвестицій за методом участі у капіталі»

Контактна інформація

Код ЄДРПОУ 30203617

Юридична адреса:
79000, Україна, м. Львів, вул. С. Томашівського, 5/1

Фактична (поштова) адреса:
79000, м. Львів, вул. С. Томашівського, 5/1
тел.:   +38(032) 2970569   (2610879);
тел./факс:   +38(032)2970569  
E-mail: ukraud_solt@yahoo.com

 

 

Ми б хотіли звернути Вашу увагу на наступні документи і їх основні ідеї за результатами огляду інформаційних видань:

 

 

 

1. У листі від 15.11.2016р. № 24548/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо оподаткування фінансових інвестицій за методом участі у капіталі» Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

 

Відповідно до абзацу «б» пп. 14.1.81 п. 14. 1 ст. 14 Кодексу фінансові інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів.

 

Згідно п. 3 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000р. № 91, метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

 

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

 

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій, визначено ст. 140 Кодексу.

 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Кодексу).

 

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (пп. 140.5.3 п. 140.5 ст. 140 Кодексу).

 

Таким чином, доходи та витрати від участі в капіталі не враховуються для цілей справляння податку на прибуток.

 

Однак відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу платникам податку на прибуток надано право не коригувати фінансовий результат до оподаткування на різниці, визначені розділом III Кодексу, крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

 

Таке право використовують платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень.

 

Такий платник податку має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень III розділу Кодексу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу.

 

Таким чином, платник податку, у якого річний дохід від будь-якої діяльності за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, може не застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці по розділу III Кодексу, зокрема, які пов'язані з обліком фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі у капіталі.

 

 

 

2. У листі від 15.11.2016р. № 24552/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо використання резерву для списання безнадійної заборгованості відповідно до п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу України» Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

 

Згідно з абзацом г) пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу безнадійна заборгованість - це заборгованість, що відповідає одній з таких ознак, зокрема, заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб, пов'язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають (перебували) з таким кредитором у трудових відносинах.

 

Отже, необхідною умовою визнання прощеної кредитором заборгованості фізичних осіб безнадійною є неперебування таких осіб у трудових відносинах з таким кредитором.

 

Резерви банків та небанківських фінансових установ формуються згідно з п. 139.3 ст. 139 Кодексу.

 

Відповідно до пп. 139.3.1 п. 139.3 ст. 139 Кодексу банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, визнають для оподаткування резерв, сформований у зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог підпунктів 139.3.2 - 139.3.4 цього пункту.

 

Використання резерву у зв'язку із припиненням визнання активу згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності не змінює фінансовий результат до оподаткування, крім випадків, визначених підпунктами 139.3.3 та 139.3.4 цього пункту (пп. 139.3.2 п. 139.3 ст. 139 Кодексу).

 

Відповідно до пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

 

1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом, який визначається як менша з двох величин:

 

а) 20 відсотків (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року - 30 відсотків, на період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року - 25 відсотків) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період;

 

б) величина кредитного ризику за активами, визначена на кінець звітного (податкового) періоду відповідно до вимог органу, що регулює діяльність банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових установ.

 

У разі якщо орган, що регулює діяльність банків, або орган, що регулює діяльність небанківських фінансових установ, не встановлює вимог до визначення кредитного ризику, ліміт визначається згідно з пунктом «а» цієї частини підпункту.

 

Коригування фінансового результату до оподаткування звітного періоду не здійснюється у розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах;

 

2) на суму використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу, крім суми, що списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв'язку з перевищенням над лімітом.

 

Таким чином, у разі прощення банком боргу позичальнику - фізичній особі, яка не перебувала з ним у трудових відносинах, фінансовий результат до оподаткування банківської установи не збільшується на суму використання резерву, створеного в межах ліміту відповідно до пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Кодексу, для списання такого активу, за умови що фізична особа не є пов'язаною з банком.

 

Щодо зобов'язання банку виконувати функції податкового агента стосовно доходів фізичної особи - позичальника від прощення боргу за кредитним договором.

 

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, ст. 164 якого визначено перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II цього Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу. Фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації (пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

 

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, інші доходи (пп. 165.1.49 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

 

Особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування (пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу та пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу).

 

Згідно з Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015р. № 4, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, розмір якої не перевищує у 2016 році 689 гривень, крім сум податкової заборгованості, передбаченої пп. 164.2.7 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, відображається податковим агентом за ознакою доходу «127» як виплата інших доходів. Сума перевищення над вказаним розміром відображається за ознакою «107». При цьому фізична особа самостійно сплачує податок з таких доходів та зазначає суми заборгованості у річній податковій декларації.

 

 

 

3. У листі від 18.11.2016р. № 24924/6/99-99-15-02-02-15 «Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму списаних податкових зобов'язань з ПД» Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

 

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

 

Розділом III Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями з визнання податкових зобов'язань з ПДВ. Такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.

 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку визначені Законом України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон № 996).

 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону № 996).

 

Водночас слід зазначити, що положеннями п. 139.2 ст. 139 Кодексу визначено порядок коригування фінансового результату на різниці, що виникають при формуванні резерву сумнівних боргів.

 

Так, згідно з вимогами пп. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

 

-       на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності;

 

-       на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

 

Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 139.2.2 п. 139.2 ст. 139 Кодексу).

 

 

 

Щодо отримання повного тексту зазначених вище документів або отримання будь-яких коментарів, просимо звертатись в нашу аудиторську фірму за телефоном (032)2970569 або через електрону скриньку: ukr_aud@utel.net.ua.

 

 

 Розроблено: Vitgroup

© 2012
УКРАУДИТXXI.
Усі права застережено.